Меню

За ТеРаПро

ТеРаПро е сдружение, основано на принципи, последователно и предвидимо поведение, следващо върховенството на закона, добрите бизнес практики и качество.

Сдружение за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро

Сдружението за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро представлява и защитава правата на създателите и разпространители на телевизионни програми и аудио-визуални произведения, работи за чист, легален бизнес, за защита на инвестициите и е е носител на новаторски идеи и визия за развитието на телевизионния пазар в България, базиран на ефективност, прозрачност и конкуренция.

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

ТеРаПро е браншова организация, създадена с цел установяване на законосъобразност на пазара за разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения, преодоляването на практиките за незаконосъобразното им разпространение и укриване на реалния брой абонати на предлаганите услуги. Сдружението постига целите си посредством:

  • Непрекъснат мониторинг за наличие на случаи на предполагаемо незаконно разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения
  • Контакти с всички компетентни органи, като предлага промени и допълнения в нормативни актове - наредби, закони и др.
  • Участия в разработването на планове, програми и стратегии за борба с незаконното разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения, публични дискусии и работни групи във връзка с промени в нормативната уредба
  • Представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред органите на законодателна, изпълнителна, съдебна власт, както и пред други административни органи, и пред съответните техни администрации.

ЦЕЛИ НА ТЕРАПРО

  • Подпомагане на членовете за установяването на законосъобразност при разпространението на телевизионни програми и аудио-визуални произведения до крайните потребители;
  • Осъществяване на постоянен мониторинг на пазара на разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения за случаи на предполагаемо незаконно разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения.
  • Установяване на законосъобразност на пазара за разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения („услугите“) до крайните потребители на територията на Република България чрез преодоляване на практиките за незаконосъобразно разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения и укриване на реалния брой абонати на Услугите;
  • Подпомагане дейностите по информиране на потребителите и на участниците на пазара на разпространение на Услугите за случаите на незаконно разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения;
  • Сигнализиране на всички компетентни органи за случаите на неизпълнение на законови изисквания за осъществяване на дейността, предвидени в приложимото законодателство (ЗЕС, ЗРТ, ЗАПСП и пр.).
ЗА ДЕЙНОСТТА И ЧЛЕНСТВОТО В ТЕРАПРО ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА