Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2019 г.


  07-07-2020

Сдружение за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро публикува резултатите от представеното на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по реда на чл. 38, ал. 3 от Закона за електронните съобщения извадково проучване с наименование Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2019 г.

Проучването съгласно изискванията на чл. 38, ал. 3 от Закона за електронните съобщения е представително и количествено, данните в него са съпоставими с данните, събирани от КРС, осъществено е в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност, по методика, съгласувана с КРС, и публикувана на страницата й в интернет. 

TV_Internet_Package Services Market Measurement_2019_Nat_CRC


     

Горе