Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми


  18-01-2016


Съветът за електронни медии напомня, че съгласно чл. 125 в от Закона за радиото и телевизията предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, са длъжни да предоставят на всеки 6 месеца:


1. Актуализиран списък на разпространяваните телевизионни и радио програми със следното съдържание в табличен вид (наименование на програмата; име на юридическото лице, предоставящо за разпространение програмата; начална/крайна дата на сключения Договор с доставчика; срок на Договора; автоматично продължение; териториален обхват).
2. Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на програмите.
3. Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми.

Съвет за електронни медии


     

Горе