Създаване на ценности: управление на интелектуалната собственост в „Хоризонт 2020“ (in English)


  04-02-2016

По пътя към успешното използване на резултатите от научните изследвания, управлението на интелектуална собственост (IP) има съществена роля в целия жизнен цикъл на проектите за научноизследователска и развойна дейност, финансирани по „Хоризонт 2020“, текущата рамкова програма на Европейския съюз за насърчаване на научните изследвания и иновациите, 2014-2020.

iprhelpdesk.eu


     

Горе